Засідання батьківського комітету

/Files/images/2017-09-21 19.41.54.jpg

/Files/images/2017-09-21 22.02.03.jpg

/Files/images/2017-09-21 22.02.04.jpg

Примірне положення про Батьківські комітети (раду) ЗДО

Накази та нормативні документи про батьківський комітет

ПЛАН РОБОТИ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

Зміст роботи Термін Відповідальні
1. 2. 3. І засідання: Вибір голови батьківського комітету. Розподіл функціональних обов'язків між членами комітету. Розгляд та затвердження річного плану роботи батьківського комітету закладу на 2018 - 2019 навчальний рік. Про підготовку закладу до нового навчального року. Вересень 2020 Завідувач. Голова комітету Голова комітету
1. 2. 3. II засідання: Про виконання Статуту ДНЗ. Про охорону здоров'я та життя дітей, Про стан медичного обслуговування вихованців Грудень 2020 Завідувач. вихователі закладу сестра м/старша
1. 2. 3. IIIзасідання: Про формування культурно - гігієнічних навичок у дітей. Виконання норм харчування. Про залучення батьків до спільних заходів ЗДО Лютий 2021 вихователі сестра м/старша члени ради
1. 2. 3. IV засідання: Аналіз захворюваності дітей. Залучення батьків до робіт з благоустрію території ДНЗ та проведення ремонтних робіт в групових приміщеннях. Звіт про роботу батьківського комітету протягом 2018-2019 н.р. Травень 2021 сестра м/старша. Члени комітету закладу Голова комітету
Положення про БК 19-20.doc

ЗАТВЕРДЖЕНО

на загальних батьківських зборах

протокол від 13.09.2019 № 1

ПОЛОЖЕННЯ
про батьківський комітет

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №62 Харківської міської ради

1. Загальні положення

1) Положення про батьківський комітет комунального зпкладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №62 Харківської міської ради" (далі - комітет) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним навчальним закладом (далі - заклад).

2) Комітет є добровільними органами громадського самоврядування, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у закладі.

3) У своїй діяльності комітет керуються Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Продошкільнуосвіту", "Про об’єднання громадян", Конвенцією ООН "Про права дитини",Положеннямпродошкільнийнавчальнийзаклад, статутом дошкільного навчального закладу, цим положенням, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти таміжнародним законодавством з прав дитини.

4) Рішення про заснування комітету груп або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп або закладу.

5) Легалізація (офіційне визнання) комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу (надання протоколу батьківських зборів) про їх заснування.

6) Припинення діяльності комітету може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

1) Метою діяльності комітету є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, забезпечення постійного та систематичного взаємозв’язку батьків і педагогічного колективу закладу, а також надання допомоги батькам та педагогічному колективу щодо реалізації завдань дошкільної освіти.

2) Основним завданням діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

•​збереження та зміцнення здоров’я дітей;

•​формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

•​виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

•​утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

•​розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

•​всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

•​залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

•​організації роботи з поширення психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання дітей, обмін позитивним досвідом родинного виховання;

•​вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

•​сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

3) Основними принципами діяльності комітету є:

•​законність;

•​гласність;

•​колегіальність;

•​толерантність;

•​виборність;

•​організаційна самостійність в межах повноважень, визначених цим положенням та законодавством;

•​підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, груп (групи).

3. Порядок створення батьківського комітету

1) Комітети груп формується з батьків або осіб, які їх замінюють, однієї групи і діє від їх імені.

2) Комітет групи, голова, заступник голови та секретар обираються на зборах батьків дітей, які формують групу на початку навчального року. Кількісний склад та строк повноважень комітету визначаються зборами батьків дітей, які формують групу.

3) Комітет закладу формується з представників усіх комітетів груп, та з інших батьків за рекомендацією комітетів груп закладу.

4) Кількісний склад комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків або радою цього закладу. При цьому від комітету кожної групи в склад комітету закладу входить не менше одного представника. Із складу комітету обирається голова, його заступник та секретар.

5) У випадку, коли член комітету достроково складає свої повноваження, вибори нового члена відбуваються на батьківських зборах.

6) Комітети закладів, що формують освітній округ або знаходяться у складі навчально-виховного об’єднання, можуть створювати комітет округу.

4. Організація діяльності батьківського комітету

1) Збори батьків дітей, які формують групу проводяться за рішенням комітету групи не рідше двох разів на рік.

2) Комітет закладу у разі необхідності може скликати загальні збори батьків дітей, які відвідують заклад. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів та узгоджуються з директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу.

3) У разі неможливості проведення загальних зборів батьків дітей, які відвідують заклад питання, що потребують розгляду загальними зборами, можуть виноситься на обговорення зборів батьків дітей групи, яких стосуються ці питання.

4) Рішення зборів батьків, комітетів доводиться до відома батьків, керівництва закладу і за необхідності, відповідного органу управління освітою у 10-денний строк (шляхом надання протоколу).

5) Комітет планує свою роботу на підставі плану роботи закладу, рішень зборів батьків, рекомендацій завідувача, вихователів, громадськості. План роботи має вільну форму і затверджується головою відповідного комітету.

Плани роботи комісій, створених при комітеті, є складовими плану роботи комітету.

6) При недосягненні згоди між завідувачем і більшістю членів комітету закладу питання вирішуються районним управлінням освітою; між вихователями групи і комітетом групи - керівництвом цього закладу.

7) Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

8) Секретар комітету веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

9) Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

5. Права та обов’язки комітету

1) Комітет має право:

•​брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

•​встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

•​сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

•​вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

•​звертатися до директора (завідувача), педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

•​за необхідності заслуховувати звіти комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення їх роботи;

•​скликати позачергові загальні збори батьків(конференції);

•​створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів;

•​надавати пропозиції директору (завідувачу) закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

•​сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

•​сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

•​брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення вихованців закладу;

•​сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

2) Комітет може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються комітетами та затверджуються їх головами.

3) Комітет зобов’язаний:

•​виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;

•​вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу та передаються за актом новообраному комітету;

•​надавати інформацію про свою діяльність за проханням дзавідуючого закладу або відповідного органу управління освітою;

•​у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців;

•​звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

4) Голова комітету закладу є членом педагогічної ради закладу. Він може брати участь у засіданнях педагогічної ради закладу під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

5) Голова (представник) комітету може бути членом атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників закладу.

6. Прикінцеві положення

1) Комітет може виконувати й інші функції, передбачені статутом закладу.

Завантажити

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 2859

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.